ஏப்ரல் 02, 2012

செய்யக் கூடியதும் கூடாததும் ...உண்டதும்  தூங்கலாமா?
கூடாது .

உண்டதும் பாலுறவு  கொள்ளலாமா?
கூடவே கூடாது .

உண்டபின்  குளிக்கலாமா?
கூடாது

உண்டபின் குளிர்ந்த நீர்   அருந்தலாமா?
கூடாது .

உண்டபின்  இனிப்பும் , பழவகைகளும்  எடுக்கலாமா?
கூடாது .

பால் அருந்தி  அறுசுவை உணவு உண்ணலாமா?
 கூடவே கூடாது

பகலில் தூங்கலாமா ?
கூடாது .

எண்ணெய் குளியல் செய்யாமல்  வெந்நீரில்  குளிக்கலாமா?
கூடவே கூடாது .

நண்பகலில்  தேன் அருந்தலாமா?
கூடவே கூடாது .

மீன் பொருட்கள் உண்டபின்  பால்  பொருட்கள் எடுக்கலாமா?
கூடவே கூடாது .

கோடையில்  மிக குளிர்ந்த நீரும் பனி காலத்தில்  வெந்நீரும்  அருந்தலாம?
கூடாது .

முதல் நாள் செய்த உணவை அமுதாக  இருந்தாலும்  உண்ணலாமா?
கூடவே கூடாது

பாலுக்குப் பின்  பழம் அருந்தலாம?
கூடவே கூடாது .(விதிவிலக்கு  பேரிட்சை )

இயற்க்கை  (சமைக்காத)  உணவையும்  சமத்த உணவையும்  எடுக்கலாமா?
கூடாது.

இரண்டுவகை  பழங்களை  ஒரே நேரத்தில் எடுக்கலாமா?
கூடாது.

இரண்டுவகை  கீரைகள் ஒருசேர  எடுக்காலாமா?
கூடாது.

அலுமினிய  ஏனத்தில் சமைத்து உண்ணலாமா?
கூடாது .

விலையில்லா(இலவச  ) மது அருந்தலாமா ?
கூடவே கூடாது .

மூன்று  வேலைக்கு மேல்  உண்ணலாமா?
கூடவே கூடாது .

More than a Blog Aggregator
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...