செப்டம்பர் 09, 2010

.சித்தர்கள் கண்டட நோய்களின் பட்டியல் .

வாதம்(வளிநோய்)               84 .
பித்தம்  (அழல்நோய் )          48
கபம்  (ஐ நோய் )                     96
தனுர்வாயு                             300
சயம்                                            7
சூலை                                      200
பாண்டு                                      10    
கண்நோய்                               96
சிலந்தி                                     60
குண்மம்                                  08
சன்னி                                       76
கழலை                                     95
சுரம்                                          85
மகோதரம்                                07
தலைவீக்கம்                            05
உடல்வீக்கம்                             16
பிளவை                                     10
படுவன்                                     11
குமிழி                                         07
பீலிகம்                                       08
வசியம்                                     05
கரப்பான்                                   90
கெண்டை                                 10
நீர்நோய்                                    05   
விசநோய்                                  16
காதுநோய்                                 10        
விக்கல்                                       10
அரோசகம்                                  05
மூக்குநோய்                              10
கடிதோடம்                               500
காயம்குத்து  வெட்டு             700
கிரந்தி                                          48
பொறிவிடம்                            800
நீர்க்கோவை                            200
துடிநோய்                                  100
பிள்ளைநோய்                          100
காமாலை                                  012
ஆகமொத்தம்                          4448

நோய்வென்று  நீடு  வாழ்வோம் .More than a Blog Aggregator
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...